Ιερά Μονή Παντοκράτορος

 1. Επισκευή Λιμανιού (1981)
 2. Κατασκευή Κουφωμάτων Ι. Παρεκκλησίου Αγίου Αθανασίου (1982)
 3. Αντιμετώπιση Αναγκών Χειμώνα (1983 /1984)
 4. Προσωρινή Στέγαση Δυτικής Κόρδας (1983)
 5. Υποστύλωση Αχυρώνα και Ι. Παρεκκλησίου Τιμίου Προδρόμου (1984)
 6. Ανακατασκευή Στέγης Δυτικής Κόρδας (1984)
 7. Αντιμετώπιση Αναγκών Χειμώνα (1984 -1985)
 8. Υποστύλωση – Επικάλυψη Στέγης στα Φρεατοστεγάσματα (1984)
 9. Εκβάθυνση Ορμίσκου και Διαμόρφωση Χώρου Λιμανιού (1985)
 10. Επισκευή Εργατόσπιτου και Χώρων Υγιεινής (1986)
 11. Επισκευή Στέγης Αρχονταρικιού (1986)
 12. Επισκευή Μπαλκονιού στη Βορειοδυτική Πτέρυγα (1986)
 13. Αποκατάσταση Κεραμικής Κορνίζας Δυτικής Κόρδας (1985)
 14. Συμπληρωματική Στεγάνωση της Στέγης Δυτικής Κόρδας (1987)
 15. Μόνωση και Βαφή (εξωτερικά) του Καθολικού (1987)
 16. Ολοκλήρωση Εργασιών Επέκτασης και Διαμόρφωσης Προκυμαίας (1988)
 17. Εργασίες Στεγανοποίησης Κωδωνοστασίου και Τρούλου Καθολικού (1988)
 18. Αποκατάσταση Στεγανότητας Κτιτορικού Πύργου Εισόδου (1988)
 19. Προμήθεια και Εγκατάσταση Αλεξικέραυνου (1989)
 20. Αποκατάσταση Τμήματος Μολυβδοσκεπής και Επιχρισμάτων Ανατολικής και Βορεινής Πλευράς Καθολικού (1989)
 21. Αποκατάσταση Στεγανότητας του Καθολικού – Γ’ Φάση (1990)
 22. Αποκατάσταση Στεγανότητας του Καθολικού – Δ’ Φάση (1991)
 23. Επισκευές στο Κτίριο του Ρακοκαζαναριού (1992)
 24. Αποκατάσταση Μαγειρείου και Τράπεζας (1992)
 25. Αποκατάσταση Εσωτερικών Χώρων Εργατόσπιτου (1992)
 26. Αποκατάσταση Βόρειας Πτέρυγας Ι. Μ. Παντοκράτορος – Α’ Φάση (1993)
 27.  Αποκατάσταση Μαγειρείου και Τράπεζας (Συμπληρωματική Μελέτη Ι) (1993)
 28. Αποκατάσταση Μαγειρείου και Τράπεζας (1994)
 29. Αποκατάσταση Βόρειας Πτέρυγας Ι. Μ. Παντοκράτορος – Β΄ Φάση (1995)
 30. Αποχέτευση Δυτικού Συγκροτήματος (1995)
 31. Αποκατάσταση Βόρειας Πτέρυγας Ι. Μ. Παντοκράτορος – Γ΄ Φάση (1995)
 32. Συντήρηση Κειμηλίων (1996)
 33. Αποκατάσταση Πύργου (1997)
 34. Αποκατάσταση Βόρειας Πτέρυγας Ι. Μ. Παντοκράτορος  – Δ΄ και Ε΄ Φάση (1998)
 35. Αποκατάσταση Βόρειας Πτέρυγας Ι. Μ. Παντοκράτορος – Δ2 Φάση (1999)
 36. Συντήρηση Ειληταρίων (αριθμοί 64,65, 66) (1999)
 37. Αποκατάσταση Βόρειας Πτέρυγας – Ε2 Φάση (1999)
 38. Ανακατασκευή Εργατόσπιτου Ι. Μ. Παντοκράτορος (2001)
 39. Συντήρηση – Αποκατάσταση Νότιας Πτέρυγας Ι. Μ. Παντοκράτορος (2002)
 40. Επισκευαστικές Εργασίες στο Καθολικό της Ι. Μ. Παντοκράτορος (2003)
 41. Κεντρική Θέρμανση Καθολικού Ι. Μ. Παντοκράτορος. Τροποποιητική Μελέτη (2003)
 42. Συντήρηση – Αποκατάσταση Δυτικής Πτέρυγας Ι. Μ. Παντοκράτορος. Η/Μ (2003)
 43. Κεντρική Θέρμανση Καθολικού Ι. Μ. Παντοκράτορος. Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης (2005)
 44. Συντήρηση – Αποκατάσταση Δυτικής Πτέρυγας Ι. Μ. Παντοκράτορος (2005)
 45. Επισκευαστικές Εργασίες στο Καθολικό της Ι. Μ. Παντοκράτορος. Τροποποιητικός – Τακτοποιητικός Προϋπολογισμός (2005)
 46. Επισκευαστικές Εργασίες στο Καθολικό της Ι. Μ. Παντοκράτορος. Διάθεση Συμπληρωματικής Πίστωσης (2005)
 47. Βελτίωση Δασικού Οδικού Δικτύου «Ιερά Μονή – Σκήτη – Πηγές», Συνολικού Μήκους 4+218 χλμ (2006)
 48. Διάνοιξη Δασικού Δρόμου (Γ΄ Κατηγορίας) «Ρέμα – Σκήτη», Συνολικού Μήκους 2+368,6 χλμ (2006)
 49. Βελτίωση Δασικής Οδού «Ι.Μ. – Καψάλα – Πηγές», Μήκους 3+685 χλμ (2006)
 50. Κατασκευή Χώρου Φύλαξης Δασικών Προϊόντων – Εργατόσπιτου – Χώρου Φύλαξης Δασικών Μηχανημάτων – Χώρου Στέγασης Γεννητριών – Χώρου Στέγασης Δεξαμενής (Τεχνική Μελέτη) (2006)
 51. Βελτίωση Υποβαθμισμένων Δασών (2006)
 52. Κατασκευή Δεξαμενής 1000 κ.μ (2006)
 53. Συντήρηση – Αποκατάσταση Δυτικής Πτέρυγας Ι. Μ. Παντοκράτορος – Β΄ Φάση (2006)
 54. Κατασκευή Υδατοδεξαμενής 300 κ.μ. για την Κάλυψη των Κελιών της Ι. Μ. Παντοκράτορος της Ι. Μ. Παντοκράτορος στην Άνω Καψάλα (2008)
 55. Κατασκευή Υδατοδεξαμενής 300 κ.μ. για την Κάλυψη των Κελιών της Ι. Μ. Παντοκράτορος στην Κεντρική Καψάλα (2008)
 56. Κατασκευή Υδατοδεξαμενής 300 κ.μ. για την Κάλυψη των Κελιών της Ι. Μ. Παντοκράτορος στις Καρυές (2008)
 57. Αποκατάσταση Χαλκαδιού Ι.Μ. Παντοκράτορος (2008)
 58. Αποκατάσταση Ανατολικής Πτέρυγας Ι. Μ. Παντοκράτορος (Έγκριση Μελέτης – Περιβαλλοντική Αδειοδότηση) (2011)
 59. Αποκατάσταση Ανατολικής Πτέρυγας Ι. Μ. Παντοκράτορος. Τροποποιητικός Προϋπολογισμός Γ΄ Φάσης (2017)
 60. Διερεύνηση Προβλημάτων Ευστάθειας και Πρόταση Μέτρων Αντιμετώπισης των Φαινομένων Αστοχίας στο Βραχώδες Υπόβαθρο της Ι. Μ. Παντοκράτορος (2017)
 61. Αποκατάσταση και Δημιουργία Μουσείου στο Παλαιό Βουρδουναριό της Ι. Μ. Παντοκράτορος (2017)
 62. Διερεύνηση Προβλημάτων Ευστάθειας και Πρόταση Μέτρων Αντιμετώπισης των Φαινομένων Αστοχίας στο Βραχώδες Υπόβαθρο της Ι. Μ. Παντοκράτορος. Οικονομικά Τεύχη (2018)
 63. Φαινόμενα Αστοχίας του Ανατολικού Πρανούς του Βραχώδους Υποβάθρου Θεμελίωσης, Διερεύνηση των Προβλημάτων Ευστάθειας και Πρόταση Μέτρων Προστασίας των Φαινομένων Αστοχίας των Παράκτιων Πρανών Θεμελίωσης της Ι. Μ. Παντοκράτορος. Έγκριση του Προϋπολογισμού της Μελέτης και της Συμπληρωματικής Τεχνικής Έκθεσης του Έργου (2018)
 64. Έγκριση της Αλλαγής Τίτλου της Μελέτης του Έργου «Φαινόμενα Αστοχίας του Ανατολικού Πρανούς του Βραχώδους Υποβάθρου Θεμελίωσης, Διερεύνηση των Προβλημάτων Ευστάθειας και Πρόταση Μέτρων Προστασίας των Φαινομένων Αστοχίας των Παράκτιων Πρανών Θεμελίωσης της Ι. Μ. Παντοκράτορος» σε «Προστασία των Διαβρωθέντων Παράκτιων Πρανών της Ι. Μ. Παντοκράτορος» και της Συμπληρωματικής Ακτομηχανικής Έκθεσης (2018)
 65. Αλλαγή Τίτλου σε «Προστασία Διαβρωθέντων Παράκτιων Πρανών της Ι. Μ. Παντοκράτορος» (2018)
 66. Λιμενικές Υποδομές Ι. Μ. Παντοκράτορος. Έγκριση Μελέτης και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2018)
 67. Έγκριση της Διαχειριστικής Μελέτης του Μοναστηριακού Δάσους της Ι.Μ. Παντοκράτορος Αγίου Όρους για την περίοδο 2020-2029 (2019)
 68. Βελτίωση δασικής οδού Μοναστήρι – Φαλακρού. Έγκριση μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2020)
 69. Βελτίωση και επέκταση δικτύου πυρόσβεσης και ύδρευσης δασοκτήματος της Ι. Μ. Παντοκράτορος. Έγκριση της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2021)

Αντιπροσωπείο (Κονάκι) της Ιεράς Μονής στις Καρυές

 1. Άμεσα Μέτρα Στεγάνωσης της Στέγης του Αντιπροσωπείου (1987)
 2. Συντήρηση Στέγης Αντιπροσωπείου (1993)
 3. Αποκατάσταση Αντιπροσωπείου. Τροποποίηση Μελέτης (2018)
 4. Αποκατάσταση Αντιπροσωπείου Ι.Μ. Παντοκράτορος στις Καρυές. Έγκριση τροποποιητικής μελέτης του έργου (2021)

Σκήτη της Ιεράς Μονής

Ιερά Σκήτη Προφήτου Ηλιού

 1. Επισκευή Μαγειρείου και Χώρων Υγιεινής (1993)
 2. Αντικατάσταση Εξωτερικών Κουφωμάτων Βόρειας Πτέρυγας και Ανατολικής Πτέρυγας (1997)
 3. Κεντρική Θέρμανση Κτηριακού Συγκροτήματος (1997)
 4. Αποκατάσταση Υπογείου Χώρου Βόρειας Κόρδας και Επανάχρηση Χώρου Λαογραφικού Υλικού (1999)
 5. Επισκευή – Αποκατάσταση Δυτικής Πτέρυγας – Β΄ Φάση (1999)
 6. Κεντρική Θέρμανση Σκήτης (1999)
 7. Εργασίες Επισκευής και Αναστήλωσης Δυτικής Πτέρυγας (E.O.X.) (1999)
 8. Επισκευή Αναλημματικών Τοίχων (Πεζούλια) στον Περιβάλλοντα Χώρο της Ι. Σκήτης (2001)
 9. Επισκευή – Αποκατάσταση Κτηρίου Κελιών (Οίκημα Β΄) Ι. Σκήτης. (2001)
 10. Επισκευή – Αποκατάσταση Κτηρίου Κελιών (Οίκημα Γ΄) Ι. Σκήτης. Διάθεση Πίστωσης(2001)
 11. Επισκευή – Αποκατάσταση Υπόγειου Χώρου Β. Πτέρυγας και Επανάχρηση ως Χώρου Έκθεσης Λαογραφικού Υλικού της Ι. Σκήτης ( 2002)
 12. Επισκευή – Αποκατάσταση Υπόγειου Χώρου Β. Πτέρυγας και Επανάχρηση ως Χώρου Έκθεσης Λαογραφικού Υλικού της Ι. Σκήτης. Διάθεση Συμπληρωματικής Πίστωσης (2002)
 13. Επισκευή – Αποκατάσταση Εργατόσπιτου Ι. Σκήτης (2003)
 14. Επισκευή – Αποκατάσταση Κτηρίου Κελιών (Οίκημα Δ΄ – Λαδαριό) Ι. Σκήτης (2004)
 15. Πυροπροστασία Ι. Σκήτης (2007)
 16. Κατασκευή Υδατοδεξαμενής 150 κ.μ. και Αγωγού Μεταφοράς Ύδατος για την Πυροπροστασία του Κτηριακού Συγκροτήματος της Ι. Σκήτης (2008)
 17. Πυροπροστασία Ι. Σκήτης. Τροποποίηση Μελέτης (2009)
 18. Επισκευή – Αποκατάσταση Κτηρίου Κελιών (Οίκημα Δ΄ – Λαδαριό) Ι. Σκήτης. Τροποποίηση Μελέτης, Έγκριση Μελέτης Η/Μ Εγκαταστάσεων και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2011)

* Ιερά Καλύβη Αγίου Γεωργίου

 1. Επισκευή Στέγης του Ι. Παρεκκλησίου (1988)
 2. Καθαρισμός Εσωτερικού Χώρου Ι. Καλύβης (1989)
 3. Χορήγηση Υλικών στην Ι. Καλύβη (1991)
 4. Επισκευαστικές Εργασίες (1993)
 5. Αποκατάσταση Ι. Καλύβης (2001)

Ιερά Σκήτη Προφήτου Ηλιού

 1. Επισκευή Μαγειρείου και Χώρων Υγιεινής (1993)
 2. Αντικατάσταση Εξωτερικών Κουφωμάτων Βόρειας Πτέρυγας και Ανατολικής Πτέρυγας (1997)
 3. Κεντρική Θέρμανση Κτηριακού Συγκροτήματος (1997)
 4. Αποκατάσταση Υπογείου Χώρου Βόρειας Κόρδας και Επανάχρηση Χώρου Λαογραφικού Υλικού (1999)
 5. Επισκευή – Αποκατάσταση Δυτικής Πτέρυγας – Β΄ Φάση (1999)
 6. Κεντρική Θέρμανση Σκήτης (1999)
 7. Εργασίες Επισκευής και Αναστήλωσης Δυτικής Πτέρυγας (E.O.X.) (1999)
 8. Επισκευή Αναλημματικών Τοίχων (Πεζούλια) στον Περιβάλλοντα Χώρο της Ι. Σκήτης (2001)
 9. Επισκευή – Αποκατάσταση Κτηρίου Κελιών (Οίκημα Β΄) Ι. Σκήτης. (2001)
 10. Επισκευή – Αποκατάσταση Κτηρίου Κελιών (Οίκημα Γ΄) Ι. Σκήτης. Διάθεση Πίστωσης(2001)
 11. Επισκευή – Αποκατάσταση Υπόγειου Χώρου Β. Πτέρυγας και Επανάχρηση ως Χώρου Έκθεσης Λαογραφικού Υλικού της Ι. Σκήτης ( 2002)
 12. Επισκευή – Αποκατάσταση Υπόγειου Χώρου Β. Πτέρυγας και Επανάχρηση ως Χώρου Έκθεσης Λαογραφικού Υλικού της Ι. Σκήτης. Διάθεση Συμπληρωματικής Πίστωσης (2002)
 13. Επισκευή – Αποκατάσταση Εργατόσπιτου Ι. Σκήτης (2003)
 14. Επισκευή – Αποκατάσταση Κτηρίου Κελιών (Οίκημα Δ΄ – Λαδαριό) Ι. Σκήτης (2004)
 15. Πυροπροστασία Ι. Σκήτης (2007)
 16. Κατασκευή Υδατοδεξαμενής 150 κ.μ. και Αγωγού Μεταφοράς Ύδατος για την Πυροπροστασία του Κτηριακού Συγκροτήματος της Ι. Σκήτης (2008)
 17. Πυροπροστασία Ι. Σκήτης. Τροποποίηση Μελέτης (2009)
 18. Επισκευή – Αποκατάσταση Κτηρίου Κελιών (Οίκημα Δ΄ – Λαδαριό) Ι. Σκήτης. Τροποποίηση Μελέτης, Έγκριση Μελέτης Η/Μ Εγκαταστάσεων και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2011)

* Ιερά Καλύβη Αγίου Γεωργίου

 1. Επισκευή Στέγης του Ι. Παρεκκλησίου (1988)
 2. Καθαρισμός Εσωτερικού Χώρου Ι. Καλύβης (1989)
 3. Χορήγηση Υλικών στην Ι. Καλύβη (1991)
 4. Επισκευαστικές Εργασίες (1993)
 5. Αποκατάσταση Ι. Καλύβης (2001)

Ιερό Κελί Αγίου Νικολάου (Δαμασκηνού), Καρυές

 1. Συντήρηση Τοποθέτηση Διπλών Παραθύρων (1986)
 2. Επισκευή Απλωταριάς (1986)
 3. Επισκευαστικές Εργασίες στο Ι. Κελί (2001)
 4. Συντήρηση – Αποκατάσταση Ι. Κελιού (2002)

* Ιερό Kελί Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (Κουριά), Κάτω Καψάλα

 1. Επιδιόρθωση Λαμαρινοσκεπής (1986)
 2. Αποκατάσταση Ζημιών Βροχοπτώσεων Στέγης
  και Κελιού (1986)
 3. Επισκευή – Αποκατάσταση Ι. Κελιού. Διάθεση Πίστωσης (2003)
 4. Επισκευή – Αποκατάσταση Ι. Κελιού. Διάθεση Συμπληρωματικής Πίστωσης (2004)

* Ιερό Κελί «Ραβδούχου»

 1. Άμεσες Εργασίες (1985)
 2. Προσωρινή Κατασκευή Χώρου Υγιεινής & Μαγειρείου (1987)
 3. Συντήρηση Επισκευή Αποκατάσταση Ι. Κελιού (1988)
 4. Ανακαίνιση Εργατόσπιτου Ι. Κελιού (1990)
 5. Κατασκευή Στραγγιστηρίου (1990)
 6. Αντικατάσταση Υπάρχουσας Επικάλυψης Στέγης με Λαμαρίνα (1991)
 7. Αποκατάσταση και Νέα Λειτουργία για τον Πύργο του Ι. Κελιού (1991)
 8. Εργασίες Επισκευής στο Ι. Κελί (1992)
 9. Συντήρηση, Επισκευή, Αποκατάσταση Ι. Κελιού – Κατασκευή Μέρους Κουφωμάτων (1993)Χορήγηση Υλικών για Εργασίες στο Κελί (1993)
 10. Εργασίες Αποκατάστασης, Ανακαίνισης Ι. Κελιού (1995)
 11. Συντήρηση, Επισκευή, Αποκατάσταση του Ι. Ναού (1996)
 12. Συντήρηση, Επισκευή, Αποκατάσταση του Ι. Κελιού (1998)

* Ιερό Κελί Αγίου Μητροφάνους, Καψάλα

 1. Επισκευή Οροφής Ι. Κελιού (1984)

* Ιερό Κελί Γενεθλίου της Θεοτόκου

 1. Επισκευή Στέγης (1988)
 2. Αποκατάσταση Χώρων στο Ι. Κελί (1989)
 3. Αποκατάσταση Χώρων στο Ι. Κελί (1990)
 4. Επείγουσες Εργασίες Αποκατάστασης (1996)
 5. Επισκευαστικές Εργασίες στο Ι. Κελί (2001)

* Ιερό Κελί Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Μουτάφη)

 1. Επισκευή Στέγης (1988)
 2. Χορήγηση Υλικών για το Ι. Κελί (1991)
 3. Αντικατάσταση Θυρών και Παραθύρων στο Ι. Κελί (1996)
 4. Ανακαίνιση Κελιού – Α΄ Φάση (1999)
 5. Κατασκευή Αναλημματικού Τοίχου στο Περιβάλλον του Ι. Κελιού (2002)
 6. Κατασκευή Αναλημματικού Τοίχου στο Περιβάλλον του Ι. Κελιού. Διάθεση Συμπληρωματικής Πίστωσης (2004)

* Ιερό Ησυχαστήριο Αγίων Αρχαγγέλων (Φαλακρού)

 1. Αποκατάσταση Ι. Ησυχαστηρίου (2003)
 2. Αποκατάσταση Ι. Ησυχαστηρίου. Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2008)

* Ιερό Κελί Αγίου Σεργίου, Καψάλα

 1. Αποκατάσταση Φθαρμένων Κουφωμάτων στο Ι. Κελί (2003)

* Ιερό Κελί Αγίας Άννης

 1. Αποκατάσταση – Αναβίωση Ι. Κελιού. Αρχιτ. – Η/Μ – Περιβ. (2012)

* Ιερό Κελί «Άξιον Εστί», Καψάλα

 1. Αποκατάσταση Διώροφου Βοηθητικού Κτίσματος στο Ι. Κελί (2017)
 2. Έγκριση της μελέτης «Συντήρηση και Αποκατάσταση του Ι. Κελλίου ‟Άξιον Εστίν”» (2019)

* Ιερό Κελί Αγίου Βασιλείου, Καψάλα

 1. Έγκριση της μελέτης «Μελέτη Ευστάθειας και Αντιστήριξης Κατολισθαίνοντος Πρανούς στην Ι. Καλύβη» (2019)
 2. Μελέτη ευστάθειας και αντιστήριξης κατολισθαίνοντος πρανούς στην Ι. Καλύβη  Αγ. Βασιλείου Καψάλας της Ι.Μ. Παντοκράτορος. Έγκριση οικονομικών τευχών της ήδη εγκεκριμένης μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2021)

Print Friendly, PDF & Email