Στις 20 Σεπτεμβρίου 2018 το Κε.Δ.Α.Κ. πιστοποιήθηκε στους τομείς της Εκπόνησης και Έγκρισης Μελετών και Διαχείρισης (Οικονομικής, Τεχνικής) Τεχνικών Έργων, κατά το Διεθνές Πρότυπο Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015, μετά από επιθεώρηση που διεξήχθη από την εταιρεία «Swiss Approval».

Το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί ένας Οργανισμός ώστε να ικανοποιεί τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών.

Το Κε.Δ.Α.Κ. αποφάσισε να εφαρμόσει Σύστημα Ποιότητας ISO 9001:2015, με σκοπό τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του, μέσα από την αναγνώριση, διαχείριση, έλεγχο και βελτίωση των διεργασιών του.

Μέσα από την εφαρμογή του Προτύπου, το Κε.Δ.Α.Κ:

  • Έχει αναγνωρίσει και καθορίσει όλους τους παράγοντες (εξωτερικούς και εσωτερικούς) που σχετίζονται με τη λειτουργία του και δύνανται να επηρεάσουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Με αυτό τον τρόπο, αποδεικνύει ότι αντιλαμβάνεται το ευρύτερο περιβάλλον και τις επιπτώσεις του στην ικανότητα του Φορέα να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών.

 

  • Έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με την λειτουργία του και δύνανται να έχουν επίπτωση στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των ενδιαφερόμενων μερών.

 

  • Διασφαλίζει ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι ικανό να επιτύχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και συνεχή βελτίωση.

Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύχθηκε σχέδιο διαχείρισης για την αντιμετώπιση των κινδύνων, το οποίο βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη, καθώς το Σύστημα εφαρμόζεται. Αναπτύχθηκαν επίσης διεργασίες αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας αυτού του σχεδίου.

Η Διοίκηση του Κε.Δ.ΑΚ. θα πρέπει να αποδεικνύει συνεχώς ότι δεσμεύεται για:

  • την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας

 

  • την επικοινωνία της Πολιτικής Ποιότητας στο προσωπικό και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη

 

  • τη διάθεση των απαιτούμενων πόρων

 

  • τον συνεχή έλεγχο για την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

 

  • την ανάληψη υπολογισμένων ρίσκων όταν κρίνει ότι παρουσιάζονται πιθανές ευκαιρίες

 

Το Κε.Δ.Α.Κ. δεσμεύεται να βελτιώνει συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, σύμφωνα με την Πολιτική Ποιότητας που έχει διαμορφώσει.

Η καταγραφή, η τυποποίηση και ο συνεχής έλεγχος, η βελτίωση και η εξέλιξη των διεργασιών του με βάση Διεθνή Πρότυπα Πιστοποίησης αποτελούν πολύτιμο εργαλείο προς τον σκοπό αυτό.

Print Friendly, PDF & Email