Με την υπ΄ αρ. 3736/21-8-2020 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Θεόδωρου Καράογλου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 1198/1981 και την υπό στοιχεία 1095Β/9-8-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών (Β΄3180), διορίστηκε Διευθυντής του Κέντρου Διαφυλάξεως Αγιορειτικής Κληρονομιάς (Κε.Δ.Α.Κ.), ο Πολιτικός Μηχανικός – Αναστηλωτής κ. Ηλίας Περτζινίδης του Παναγιώτη.

Δείτε εδω το Βιογραφικό

Print Friendly, PDF & Email